Citati predsjednika Mao Cedunga 12 – Politički rad

Tada* je u armiji uveden sistem partijskih opunomoćenika i politodjela, do tada nepoznat u kineskoj istoriji. Zahvaljujući ovom sistemu, armija je dobila potpuno nov lik. Poslije 1927. godine ovaj sistem je naslijedila i razvila Crvena armija, današnja Osma armija.

“Razgovor sa engleskim novinarom Džernsom Bertramom” (25. oktobar 1937), Izabrana djela II

* Ima se u vidu period Prvog građanskog revolucionarnog rata 1924 – 1927. (Prim. red.)

 

 

Na bazi narodnog rata, na bazi takvih principa kao što su: jedinstvo armije i naroda, jedinstvo starješina i boraca, a takođe dezorganizovanje neprijateljskih jedinica i drugi, Narodnooslobodilačka armija je izgradila svoj moćni revolucionarni politički rad, koji je važan faktor za našu pobjedu nad neprijateljem.

“Sadašnja situacija i naši zadaci” (25. decembar 1947), Izabrana djela IV

 

 

Ova armija je stvorila čitav sistem političkog rada koji je neophodan za narodni rat i čiji je zadatak borba za zbijanje redova naše armije, za jedinstvo sa prijateljskim vojskama, za jedinstvo sa narodom, za dezorganizovanje neprijateljskih jedinica i za obezbjeđenje pobjede u bojevima.

,,O koalicionoj vladi” (24. april 1945), Izabrana djela III

 

Politički rad je životna neophodnost za čitavu privrednu djelatnost. To je naročito tako u periodu kada se u društveno-ekonomskom poretku dešavaju korjenite promjene.

Napomena uz članak “Ozbiljna pouka” (1955), Socijalistički uspon na kineskom selu

 

 

Stvaranje partijske ćelije u četi je jedan od važnih uzroka toga što se Crvena armija nije raspala, iako je ratovala u teškim uslovima.

“Borba u Cinganšanu” (25. novembar 1928), Izabrana djela I

 

 

Tri osnovna principa političkog rada u Osmoj armiji su:

1) Princip jedinstva oficira i vojnika. To znači: likvidiranje u arrniji feudalne prakse, ukidanje tuče i psovanja vojnika, uspostavljanje svjesne discipline, stvaranje takvog života u kome oficiri i vojnici dijele dobro i zlo. Zahvaljujući tome, čitava armija je kompaktna.

2) Princip jedinstva armije i naroda. To znači: armija se pridržava discipline koja ne dopušta ni najmanju povredu interesa narodnih masa, vodi propagandu među narodnim masama, organizuje ih i naoružava, olakšava njihov ekonomski teret i zadaje udare saradnicima okupatora i izdajnicima Domovine, koji nanose štetu armiji i narodu. Zahvaljujući tome, armija i narod su jedinstveni i armija svuda nailazi na dobar doček naroda.

3) Princip dezorganizovanja neprijateljskih jedinica i velikodušnog odnosa prema zarobljenicima. Naša pobeda zavisi ne samo od borbenih dejstava naše armije nego i od dezorganizovanja neprijateljskih jedinica.

Razgovor sa engleskim novinarom Džemsom Bertramom (25. oktobar 1937), Izabrana djela II

 

 

U pogledu odnosa između armije i naroda, između armije i organa vlasti, između armije i Partije, između oficira i vojnika, između vojnog  i političkog rada, kao i između kadrova, naša armija treba da se drži pravilnih principa, a nikako ne treba da čini militarističke greške. Oficiri treba da se brinu o vojnicima, a ne

da se prema njima odnose ravnodušno niti da ih tjelesno kažnjavaju. Armija treba da se brine o narodu, a ne da nanosi štetu njegovim interesima. Ona treba da poštuje organe vlasti, da poštuje Partiju, a ne da traži “nezavisnost”.

“Organizujte se” (29. novembar 1943), Izabrana djela III

 

 

Treba voditi politiku oslobađanja svih zarobljenih pripadnika japanske vojske i marionetskih i antikornunističkih jedinica, izuzev onih koji su omrznuti kod masa i koje obavezno treba kazniti smrću, pošto tu kaznu odobre viši organi. One zarobljenike koji su prinudno uzeti u vojsku i koji su manje-više revolucionarno raspoloženi treba pridobijati da u velikom broju služe našoj armiji, a sve ostale puštati na slobodu. Ako se oni ponovo budu borili protiv nas i ponovo budu zarobljeni, treba ih ponovo pustiti na slobodu. Zarobljenike ne treba vrijeđati, ne treba im oduzimati lične stvari i novac, niti tražiti da se javno pokaju, nego se prema svakom od njih treba ponašati srdačno i ljubazno. Takvu politiku treba voditi prema svim zarobljenicima, ma koliko bili reakcionarni. To je izvanredno efikasno za izolovanje reakcionarnog lagera.

,,O politici” (25. decembar 1940), Izabrana djela II

 

Oružje je važan faktor rata, ali nije odlučujući. Odlučujući faktor je čovjek, a ne stvar. Odnos snaga sastoji se ne samo u odnosu vojne i ekonomske moći nego i u odnosu ljudskih izvora i moralnog stanja. Vojnom i ekonomskom moći rukovode ljudi.

,,O dugotrajnom ratu” (Maj 19l8), Izabrana djela II

 

 

Atomska bomba je tigar od hartije kojim američki reakcionari plaše ljude. Ona je na izgled strašna, ali, u stvari, nije takva. Naravno, atomska bomba je oružje za masovno istrebljenje, ali o ishodu rata odlučuje narod, a ne jedan ili dva nova vida oružja.

“Razgovor s američkom novinarkom Anom Lujzom Strong” (Avgust 1946), Izabrana djela IV

 

Vojnik je osnova armije. Bez unošenja progresivnog političkog duha u armiju, bez progresivnog političkog rada u tom cilju, nemoguće je postići istinsko jedinstvo oficira i vojnika, nemoguće je probuditi kod njih maksimalno oduševljenje za Rat otpora, nemoguće je čitavoj tehnici i taktici obezbediti najbolju osnovu na kojoj će kako treba ispoljiti svoju efikasnost.

,,O dugotrajnom ratu” (Maj 1918), Izabrana djela II

 

 

Kod jednog dijela drugova u Crvenoj armiji mnogo su raširena čisto vojna gledišta. Ona se ispoljavaju u sljedećem:

1) Oni smatraju da su vojni poslovi i politika suprotni jedno drugom i ne priznaju da su vojni poslovi samo jedno od oruđa za izvršavanje političkih zadataka. Neki čak tvrde da “kada stvari dobro idu u vojnom pogledu, onda, naravno, dobro idu i u političkom, a kada slabo idu u vojnom pogledu, onda ni u političkom ne mogu da dobro idu”. Tako oni idu još dalje, smatrajući da vojni poslovi rukovode politikom.

,,O ispravljanju pogrešnih gledišta u Partiji” (Decembar 1929), Izabrana djela I

 

 

Dobro organizovanje ideološkog vaspitanja je centralna karika za ujedinjavanje čitave Partije u velikoj političkoj borbi. Ako se ne riješi ovaj zadatak, neće biti izvršen nijedan politički zadatak Partije.

,,O koalicionoj vladi” (24. april 1945). Izabrana djela III

 

U posljednje vrijeme u redovima inteligencije i školske omladine zapaža se slabljenje ideološko-političkog rada, pojavila su se neka skretanja. Nekima izgleda da se uopšte ne treba interesovati o politici, budućnosti Domovine i idealima čovječanstva, da je marksizam nekada bio u modi, a sada već nije toliko. S obzirom na takvo stanje, sada je neophodno da se pojača ideološko-politički rad. Treba da marljivo uče kako inteligencija tako i školska omladina. Osim ovladavanja svojom strukom, one treba da napreduju kako u ideološkom tako i u političkom pogledu, pa zato treba da izučavaju marksizam, tekuće događaje i politiku. Odsustvo pravilnih političkih gledišta je ravno odsustvu duše… Za ideološko-politički rad treba da odgovaraju svi sektori i organizacije. Ovim radom treba da se bave Komunistička partija, Savez omladine, nadležni organi vlasti, a osobito direktori i nastavnici škola.

,,O pravilnom rešavanju protivrječnosti unutar naroda” (27. februar 1957)

 

 

Zahvaljujući političkom vaspitanju, vojnici Crvene armije postali su klasno svjesni, stekli su osnovna znanja o podjeli zemlje, uspostavljanju vlasti, naoružavanju radnika i seljaka itd., shvatili su da se bore za sebe, za radničku klasu i klasu seljaka. Zato, bez obzira na teške uslove borbe, oni se ne žale. U četama, bataljonima i pukovima postoje vojnički komiteti, koji predstavljaju interese vojnika i obavljaju politički rad u svojim jedinicama i rad među narodnim masama.

“Borba u Cinganšanu” (25. novembar 1928). Izabrana djela I

 

 

Zahvaljujući pravilnom sprovođenju pokreta kazivanja o preživjelim patnjama (kazivanja o patnjama koje su nanijeli radnom narodu staro društvo i  reakcionari) i tri provjeravanja (provjeravanje klasne pripadnosti, rada i borbene volje), mnogo se podigla svijest starješina i boraca čitave armije u borbi za oslobođenje eksploatisanih radnih masa, za agramu reformu u čitavoj zemlji i za uništenje zajedničkog neprijatelja naroda – čangkajšekovske bande. Istovremeno, mnogo se pojačalo tijesno jedinstvo svih starešina i boraca pod rukovodstvom Komunističke partije. Na toj osnovi se povećala čistota redova armije, učvrstila se disciplina, razvio se masovni pokret za vojnu obuku, u armiji se razvila demokratija u političkoj, ekonomskoj i vojnoj oblasti, koja se potpuno ostvaruje pod nadležnim rukovodstvom i organizovano.Tako se čitava armija ujedinila kao jedno tielo, svi njeni pripadnici podnose predloge i ulažu napore, ne plaše se žrtava, savlađuju materijalne teškoće, pokazuju masovno herojstvo i junački tuku neprijatelja. Takva armija biće nepobjediva.

,,O velikoj pobjedi na Sjeverozapadu i o pokretu novog tipa za sređivanje i obuku u Oslobodilačkoj armiji” (7. mart 1948), Izabrana djela IV

 

U toku poslednjih nekoliko mjeseci skoro sve jedinice Narodnooslobodilačke armije, koristeći vrijeme između borbenih dejstava, sprovele su u širokim razmerama pokret za sređivanje i obuku. Ovaj pokret je potpuno sproveden pod nadležnim rukovodstvom, organizovano i demokratskim metodima. Zahvaljujući tome, podstaknuto je i razvilo se revolucionarno oduševljenje širokih masa starješina i boraca, oni su jasno shvatili cilj rata, odstranjene su neke nepravilne idejne tendencije i negativne pojave u armiji, vaspitali su se kadrovi i borci i ogromno se podigla borbena sposobnost. Takav demokratski masovni pokret novog tipa za sređivanje i obuku u armiji treba sprovoditi i ubuduće.

Govor na konferenciji Oslobođenog područja Šansi – Suijuan” (1. april 1948), Izabrana djela IV

 

 

Kurs vaspitnog rada u Kineskoj narodnoj vojno-političkoj akademiji otpora japanskim agresorima je sljedeći: čvrsta i pravilna politička orijentacija, stil upornosti i skromnosti u radu, elastična i manevarska strategija i taktika. To su tri faktora bez kojih se ne može pripremiti revolucionarni vojnik za otpor japanskim agresorima. Administrativno osoblje, nastavnici i slušaoci Akademije se bave vaspitnim radom i učenjem upravo u skladu sa ova tri faktora .

“Biti objekat napada neprijatelja je dobra, a ne loša stvar” (26. maj 1939)

            .

 

Našoj naciji oduvijek je svojstven stil uporne borbe, koji treba da razvijamo… Tim više, Komunistička partija oduvijek se zalaže za čvrstu i pravilnu političku orijentaciju… Takva čvrsta i pravilna politička orijentacija je nerazdvojna od stila upornosti u radu. Bez čvrste i pravilne političke orijentacije, nemoguće je razvijati stil upornosti u radu, a bez stila upornosti u radu, nemoguće se držati čvrste i pravilne političke orijentacije.

“Govor na mitingu u Jenanu, posvećenom međunarodnom prazniku rada – Prvom maju” (1. maj 1939)

 

 

Jedinstvo, operativnost, ozbiljnost i živost.

Deviza za Kinesku narodnu vojno-političku akademiju otpora japanskim agresorima.

Svemu treba ozbiljno prilaziti. Komunistička partija upravo tome posvećuje najveću pažnju.

Govor na susretu sa kineskim studentima i stažistima u Moskvi (17. novembar 1957)