Citati predsjednika Mao Cedunga 13 – Odnosi između oficira i vojnika

Naša armija oduvijek se drži dve smjernice: prvo – treba da budemo nemilosrdni prema neprijateljima,  njih treba da savladamo i uništimo;  drugo – treba da budemo srdačni prema svojima, prema narodu, prema drugovima, prema pretpostavljenim i potčinjenim, sa njima treba da se ujedinjujemo.

 

Govor na prijemu CK Partije u čast delegata-odlikaša iz vojnih jedinica stacioniranih u Pograničnom području (18. septembar 1944)

 

 

Mi smo došli iz raznih krajeva zemlje, okupili smo se radi zajedničkog revolucionarnog cilja… Naši kadrovi treba da se brinu o svakom borcu, svi u redovima revolucije treba da se brinu jedni o drugima, da vole jedni druge i da pomažu jedni drugima.

 

,,Služiti narodu” (8. septembar 1944), Izabrana djela III

 

 

U svakoj vojnoj jedinici treba razviti pokret za pružanje podrške kadrovima i za brigu o borcima, treba pozvati kadrove da se brinu o borcima, a borce – da podržavaju kadrove; nedostatke i greške obiju strana treba otvoreno iznositi i brzo ispravljati. Tako se može postići odlično unutrašnje jedinstvo.

 

,,Zadaci za 1945. godinu” (15. decembar 1944)

 

 

Mnogi misle da su nepravilni metodi uzrok toga što odnosi između oficira i vojnika i odnosi između armije i naroda nisu uspešno regulisani, a ja im uvijek govorim da se ovde radi o osnovnom stavu (ili osnovnom principu). Ovaj stav znači da treba poštovati vojnike i narod. Iz ovog stava proističu odgovarajuća politika, metodi i forme. Ako se udalji od ovog stava, i politika, i metodi, i forme neizbježno će biti pogrešni, pa se nikako neće uspješno regulisati odnosi između oficira i vojnika i odnosi između armije i naroda. Tri glavna principa političkog rada u armiji su: prvo, jedinstvo oficira i vojnika, drugo, jedinstvo armije i naroda i, treće, dezorganizovanje neprijateljskih jedinica. Za efikasno ostvarenje ovih principa, potrebno je polaziti od sljedećeg osnovnog stava: poštovati vojnike, poštovati narod, poštovati dostojanstvo ratnih zarobljenika koji polože oružje. Oni koji smatraju da se ovde ne radi o osnovnom stavu, nego o tehničkom pitanju, zaista se varaju i treba da isprave svoju grešku.

 

,,O dugotrajnom ratu” (Maj 1938), Izabrana djela II

 

 

Radeći među radnim narodom, komunisti treba da primjenjuju demokratske metode ubjeđivanja i vas pitavanja, nikako nije dopustivo da pribjegavaju komandovanju i sredstvima prinude. Komunistička partija Kine vjerno se drži ovog marksističko-lenjinističkog principa.

 

,,O pravilnom rješavanju protivrječnosti unutar naroda” (27. februar 1957)

 

 

Naši drugovi obavezno treba da shvate da rad na ideološkom prevaspitavanju traži dugo vrijeme, strpljenje i pažnju; oni ne treba da pokušavaju da sa nekoliko predavanja ili sastanaka promijene ideologiju ljudi koja se formirala kod njih tokom decenija života. Da bi se ubijedili ljudi, treba se služiti ubjeđivanjem, a ne prinudom. Prinudom se samo može potčiniti, ali ne i ubijediti. Ljudi se silom ne mogu ubijediti. Primjena sile je dopustiva prema neprijatelju, a ne nikako prema drugovima i prijateljima.

 

,,Govor na Svekineskoj konferenciji KP Kine o propagandnom radu” (12. mart 1957)

 

 

Treba praviti jasnu razliku između neprijatelja i nas, ne treba zauzimati neprijateljski stav prema drugovima i odnositi se prema njima kao prema neprijateljima. Treba govoriti sa najiskrenijom težnjom da se štiti stvar naroda i da se podiže njegova svijest, a ne sa podsmehom i napadima.

 

Na istom mjestu