Citati predsjednika Mao Cedunga 14 – Odnosi između armije i naroda

Armija treba da se sliva s narodnim masama, da bi je one smatrale svojom armijom. Takva armija biće nepobjediva.

 

,,O dugotrajnom ratu” (Maj 1938), Izabrana djela II

 

 

Treba da svaki drug shvati da ako se budemo oslanjali na narod, ako budemo čvrsto vjerovali da je stvaralačka snaga narodnih masa nepresušna i, usljed toga, ako budemo vjerovali u narod i ako se budemo slivali sa njim, onda možemo savladati sve teškoće i nikakav neprijatelj ne može nas savladati, a mi ćemo savladati svakog neprijatelja .

 

,,O koalicionoj vladi” (24. april 1945, Izabrana djela III

 

 

Ma gdje se nalazili, naši drugovi treba da uspostavljaju dobre odnose sa masama, da se brinu o njima i da im pomažu u savlađivanju teškoća. Treba ujedinjavati oko sebe široke narodne mase, što više ujedinimo, to će biti bolje.

 

,,O Čungkinškim pregovorima” (17. oktobar 1945), Izabrana djela IV

 

 

U oslobođenim područjima, s jedne strane, armija treba da pruža podršku organima vlasti i da se brine o narodu, a s druge strane, organi demokratske vlasti treba da rukovode narodom u  radu na pružanju podrške armiji i brizi o porodicama vojnih lica koja učestvuju u Ratu otpora, da bi se tako još više poboljšali odnosi Između armije i naroda.

 

,,O koalicionoj vladi” (24. april 1945), Izabrana djela III

 

 

Putem ideološkog rada, u armiji treba postići da svaki starešina i borac potpuno shvati važnost pružanja podrške organima vlasti i brige o narodu. Ako armija dobro obavi ovaj rad odnosi mjesnih organa i naroda sa armijom sigurno će se poboljšati.

 

Kurs za rad u oslobođenim područjima za 1946. godinu” (15. decembar 1945), Izabrana djela IV

 

 

U toku pokreta za pružanje podrške organima vlasti i brigu o narodu i za pružanje podrške armiji i brigu o porodicama vojnih lica koja učestvuju u Ratu otpora, vojne jedinice, s jedne strane, i mjesni partijski organi i mjesni organi vlasti, s druge, treba da svestrano razmotre svoje nedostatke i greške iz 1943. godine i da ih odlučno isprave u 1944. godini. Ubuduće, uprvom mjesecu svake godine prema lunarnom kalendaru, treba svuda razviti ovaj pokret, u toku koga će se više puta čitati obaveze o pružanju podrške organima vlasti i brizi o narodu i obaveze o pružanju podrške armiji i brizi o porodicama vojnih lica koja učestvuju u Ratu otpora, više puta vršiti otvorena masovna samokritika (svaka strana kritikuje jedino sebe, a ne drugu stranu) nedostataka i grešaka do kojih je došlo u uporišnim bazama i koji se ispoljavaju u drskom ponašanju armije prema mjesnim partijskim organima, mesnim organima vlasti i narodu i u nedovoljnoj brizi mjesnih partijskih organa, mjesnih organa vlasti i naroda o armiji. Treba iskorijeniti ove nedostatke i greške.

 

,,Razviti u uporišnim bazama pokrete za sniženje arende, za razvitak proizvodnje i za pružanje podrške organima vlasti i brigu o narodu” (1. oktobar 1943), Izabrana djela III