Citati predsjednika Mao Cedunga 16 – Prosvjeta i obuka

Naš kurs u prosvjeti treba da omogući onima koji stiču obrazovanje da se razvijaju u moralnom, umnom i fizičkom pogledu, da bi postali trudbenici sa socijalističkom sviješću i sa kulturom.

,,O pravilnom rješavanju protivrječnosti unutar naroda” (27. februar 1957)

 

Za vaspitavanje kadrova, kako bez odvajanja od rada tako i u školama za kadrove, treba odrediti kurs da se u centru pažnje obavezno nalazi izučavanje praktičnih problema kineske revolucije i da kao rukovodstvo služe osnovni principi marksizma-lenjinizma, treba odbaciti metod statičkog, odvojenog od života izučavanja marksizma-lenjinizma.

,,Preurediti naše učenje” (Maj 1941), Izabrana djela III

 

Za vojnu školu najvažnije pitanje je izbor komandanta i nastavnika i određivanje kursa vaspitnog rada.

,,Pitanja strategije revolucionarnog rata u Kini” (Decembar 1936), Izabrana djela I

 

Ako u školi sa sto ljudi nema rukovodeće grupe koja je formirana u skladu sa stvarnim stanjem (a ne vještački skrpljena) od nekoliko, a ponekad i više od deset, najaktivnijih, najpoštenijih i najoperativnijih ljudi iz redova nastavnika, administrativnog osoblja i učenika, takva škola sigurno neće raditi dobro.

,,0 nekim pitanjima metoda rukovođenja” (1. jun 1943), Izabrana djela III

 

Starješine i borci čitave naše armije treba da usavršavaju vojnu umjetnost, da smjelo idu naprijed u ovom ratu u kome ćemo sigurno pobijediti i da odlučno, konačno, potpuno i do posljednjeg unište sve neprijatelje.

“Deklaracija Kineske narodno-oslobodilačke armije” (Oktobar 1947), Izabrana djela IV

 

U tek započetom godišnjem programu sređivanja i obuke vojnih jedinica treba posvetiti jednaku pažnju vojnom i političkom aspektu ovog rada i kombinovati ova dva aspekta. U početku treba i dalje stavljati akcenat na politički aspekat, na poboljšanje odnosa između oficira i vojnika, učvršćenje unutrašnjeg jedinstva i razvijanje velike aktivnosti kadrova i vojničkih masa. Samo tako vojni aspekat sređivanja i obuke može da se ostvari lakše i sa boljim rezultatima.

“Zadaci za 1945. godinu” (15. decembar 1944)

 

Što se tiče metoda vojne obuke, treba razviti masovni pokret u kome će oficiri učiti vojnike, vojnici oficire i vojnici jedni druge.

“Kurs za rad u oslobođenim područjima za 1946. godinu” (15. decembar 1945), Izabrana djela IV

 

Naša parola u vojnoj obuci je sljedeća: “Oficiri uče vojnike, vojnici oficire i vojnici jedni druge.” Vojnici imaju veliko praktično iskustvo ratovanja. Oficiri treba da se uče od vojnika; usvojivši iskustvo drugih, on će biti još sposobniji.

“Razgovor sa urednicima lista Cinsui žibao” (2. april 1948). Izabrana djela IV

 

U programu vojne obuke, i dalje treba da bude glavno podizanje nivoa tehnike gađanja, borbe bajonetima, bacanja ručnih granata itd., a sporedno – podizanje nivoa taktičke pripreme; osobitu pažnju treba posvetiti obuci za noćni boj.

“Kurs za rad u oslobođenim područjima za 1946. godinu” (15. decembar 1945). Izabrana djela IV