Citati predsjednika Mao Cedunga 25 – Jedinstvo

Ujedinjenje zemlje, jedinstvo naroda i jedinstvo svih nacionalnosti u zemlji — to je osnovna garancija sigurne pobjede naše stvari.

„O pravilnom rješavanju protivrječnosti unutar naroda” (27. februar 1957)

Samo putem jedinstva Komunističke partije može se postići jedinstvo čitave klase i čitave nacije; samo putem jedinstva čitave klase i čitave nacije može se savladati neprijatelj i mogu se izvršiti zadaci nacionalne i demokratske revolucije.

„Borba za uvlačenje mnogomilionskih masa u Antijapanski nacionalni jedinstveni front” (7. maj 1937), Izabrana djela I

Mi treba da čvrsto ujedinimo sve snage naše Partije na bazi organizacionih principa i discipline demokratskog centralizma. Mi treba da se ujedinjujemo sa svakim drugom koji je spreman da poštuje Program, Statut i odluke Partije.

„O koalicionoj vladi” (24. april 1945), Izabrana djela III

Mi smo 1942. godine konkretizovali ovaj demokratski metod rješavanja protivrječnosti unutar naroda u formuli: „jedinstvo — kritika — jedinstvo”. Opširnije rečeno, ovo znači: polazeći od želje za jedinstvom, rješavati protivrječnosti putem kritike ili borbe, i time postizati novo jedinstvo na novoj osnovi. Kako pokazuje naše iskustvo, ovo je pravilan metod za rješavanje protivrječnosti unutar naroda.

„O pravilnom rješavanju protivrječnosti unutar naroda” (27. februar 1957)

Ova armija je ostvarila odlično unutrašnje jedinstvo i jedinstvo sa drugima. Unutar armije, ostvareno je jedinstvo — između oficira i vojnika, između pretpostavljenih i potčinjenih, između vojnog, političkog i intendantskog sektora rada; sa drugima, armija je ostvarila jedinstvo — sa narodom, sa organima vlasti i sa prijateljskim jedinicama. Sve što nanosi štetu jedinstvu, obavezno treba odbaciti.

„O koalicionoj vladi” (24. april 1945), Izabrana djela III