Citati predsjednika Mao Cedunga 26 – Disciplina

Unutar naroda demokratija je korelativna centralizmu, a sloboda — disciplini. Ovo su dvije suprotne strane jedinstvene cjeline, koje su protivrječne, a, istovremeno, jedinstvene. Mi ne treba da jednostrano podvlačimo jednu, a da negiramo drugu. Unutar naroda ne može se bez slobode, ali se ne može ni bez discipline; ne može se bez demokratije, ali se ne može ni bez centralizma. Takvo jedinstvo demokratije i centralizma, jedinstvo slobode i discipline jeste naš demokratski centralizam. U takvom sistemu narod uživa široku demokratiju i slobodu; on, istovremeno, treba da se obavezno drži socijalističke discipline.

„O pravilnom rješavanju protivrječnosti unutar naroda” (27. februar 1957),

Treba ponovo istaći partijsku disciplinu:

1) potčinjavanje pojedinaca organizaciji;
2) potčinjavanje manjine većini;
3) potčinjavanje nižih instanca višim;
4) potčinjavanje čitave Partije Centralnom komitetu.

Ko narušava ovu disciplinu, taj podriva jedinstvo partije.

„Mjesto KP Kine u nacionalnom ratu” (oktobar 1938), Izabrana djela II

Jedan od principa partijske discipline jeste potčinjavanje manjine većini. Kada je mišljenje manjine odbačeno, ona treba da podržava odluku koju je donijela većina. U slučaju potrebe, stvar se može ponovo iznijeti na diskusiju na idućem sastanku, ali je nedopustivo ma koje dejstvo suprotno donijetoj odluci.

„O ispravljanju pogrešnih gledišta u Partiji” (decembar 1929), Izabrana djela I

Tri osnovna pravila discipline su:

1) u svim dejstvima potčinjavaj se naređenjima;
2) ne uzimaj od narodnih masa ni iglu ni konac;
3) predaj pretpostavljenim sve zaplijenjene stvari.

Osam upozorenja su:

1) razgovaraj učtivo;
2) budi pošten prilikom kupoprodaje;
3) vrati ono što si pozajmio;
4) nadoknadi ono što si pokvario;
5) ne tuci i ne psuj;
6) ne nanosi štetu usjevima;
7) ne ponašaj se nepristojno prema ženama;
8) ne zlostavljaj zarobljenike.

„Direktiva Glavnog štaba Kineske narodnooslobodilačke armije povodom ponovnog objavljivanja Tri osnovna pravila discipline i Osam upozorenja” (10. oktobar 1947), Izabrana djela IV

Treba povećati disciplinovanost, odlučno izvrđavati naređenja, ostvarivati političke smjernice, poštovati tri osnovna pravila discipline i Osam upozorenja, ostvarivati jedinstvo između armije i naroda, između armije i organa vlasti, između oficira i vojnika, kao i jedinstvo čitave armije, ne dopuštati nikakvo narušavanje discipline.

„Deklaracija Kineske narodnooslobodilačke armije” (oktobar 1947), Izabrana djela IV