Citati predsjednika Mao Cedunga 28 – Komunist

Komunist treba da bude iskren, odan i aktivan, da interese revolucije cijeni više od svog života, da lične interese potčinjava interesima revolucije; on uvijek i svuda treba da se drži pravilnih principa, da vodi neumornu borbu protiv svih nepravilnih ideja i postupaka i da time učvršćuje kolektivni život Partije i njene veze s masama; on treba da se više brine o Partiji i masama nego o pojedincima, više o drugima nego o sebi. Samo tako on će biti dostojan imena komunista.

„Protiv liberalizma” (7. septembar 1937), Izabrana djela II

Treba da svaki drug shvati da za sve riječi i sva djela komunista najviši kriterijum treba da bude — da li te riječi i ta djela odgovaraju najvišim interesima najširih narodnih masa, da li ih najšire narodne mase podržavaju.

„O koalicionoj vladi” (24. april 1945), Izabrana djela III

Komunist nikada i nigdje ne treba da stavlja lične interese na prvo mjesto, nego treba da ih potčinjava interesima nacije i narodnih masa. Zato sebičnost, pasivnost i zabušavanje u radu, pronevjera i korupcija, težnja za javnim isticanjem itd. — zaslužuju najveće prezrenje, dok nesebičnost, aktivnost i marljivost, samopožrtvovano izvršavanje društvenih obaveza i skromnost i upornost u radu — zaslužuju poštovanje.

„Mjesto KP Kine u nacionalnom ratu” (oktobar 1938), Izabrana djela II

Komunist treba da bude uvijek spreman da odlučno štiti istinu, jer istina uvijek odgovara interesima naroda. Komunist treba da bude uvijek spreman da ispravlja greške, jer nijedna greška ne odgovara interesima naroda.

„O koalicionoj vladi” (24. april 1945), Izabrana djela III

Komunist treba da o svakoj stvari postavi sebi pitanje „zašto?”, treba da o njoj sam razmisli svestrano, treba da vidi da li ona odgovara stvarnosti, da li je zaista opravdana. Nikako ne treba slijepo ići za drugima, niti propovijedati ropsku poslušnost.

„Srediti stil u Partiji” (1. februar 1942), Izabrana djela III

Treba se zalagati da drugovi uzimaju u obzir interese cjeline. Svaki član Partije, rad na svakom sektoru, svaka riječ ili djelo treba da imaju kao polaznu tačku interese čitave Partije. Apsolutno je nedopustivo narušavanje ovog principa.

Na istom mjestu

Komunist treba da služi kao primjer i u pogledu realističnosti i u pogledu dalekovidosti. Jer, samo realističnost može da obezbijedi izvršavanje postavljenih zadataka, samo dalekovidost može da spriječi gubljenje pravca u kretanju naprijed.

„Mjesto KP Kine u nacionalnom ratu” (oktobar 1938), Izabrana djela II

Komunist treba da bude najdalekovidiji, najsamopožrtvovaniji i najnepokolebljiviji, treba da bude najumješniji u nepristrasnom ocjenjivanju situacije, treba da se oslanja na većinu masa i da dobije njihovu podršku.

„Zadaci KP Kine u periodu Rata otpora japanskim agresorima” (3. maj 1937), Izabrana djela I

Komunist treba da bude primjer i u učenju, on treba svakog dana da bude učitelj narodnih masa, ali i njihov učenik.

„Mjesto KP Kine u nacionalnom ratu” (oktobar 1938), Izabrana djela II

U pokretima narodnih masa komunist treba da bude njihov prijatelj, a ne naredbodavac, treba da bude neumorni učitelj, a ne birokratski politikant.

Na istom mjestu

Komunist nikada ne smije da se odvaja od većine masa, da je ignoriše i da istrčava naprijed, vodeći za sobom samo naprednu manjinu. On mora da se brine o uspostavljanju tijesnih veza između naprednih elemenata i širokih masa. To znači uzimati u obzir većinu.

Na istom mjestu

Mi, komunisti, možemo se uporediti sa sjemenom, a narod — sa zemljom. Svuda gdje se nalazimo, mi treba da se slivamo sa narodom, da pustimo korijene i procvjetamo u narodu.

„O Čungkinškim pregovorima” (17. oktobar 1945), Izabrana djela IV

Mi, komunisti, treba da znamo da se u svemu slivamo sa masama. Kakvu će korist donijeti kineskom narodu članovi naše Partije ako se čitavog života budu nalazili među četiri zida, krijući se od bura i svijeta? Nikakvu, nama nisu potrebni takvi ljudi kao članovi Partije. Mi, komunisti, treba da idemo u susret burama, treba da vidimo svijet. Ove bure su velike bure borbe masa, ovaj svijet je veliki svijet borbe masa.

„Organizujte se!” (29. novembar 1943), Izabrana djela III

Avangardna uloga i primjer komunista su od veoma velikog značaja. U Osmoj armiji i Novom četvrtom korpusu komunisti treba da budu primjer junaštva u borbi, izvršavanja naređenja, poštovanja discipline, obavljanja političkog rada i unutrašnje kompaktnosti i jedinstva.

„Mjesto KP Kine u nacionalnom ratu” (oktobar 1938), Izabrana djela II

Komunist nikako ne smije da smatra sebe nepogrešivim, da se ponaša drsko, da misli da je kod njega sve dobro, a kod drugih sve loše. On nikako ne smije da se uvuče u svoju ljušturu, da se hvališe i da se drži diktatorski.

„Govor na zasijedanju Skupštine Pograničnog područja Šensi — Kansu — Kingsija” (21. novembar 1941), Izabrana djela III

Komunist treba da pažljivo sluša mišljenja vanpartijaca i da im omogući da govore. Ako oni govore pravilno, mi to treba da pozdravimo i da uzmemo od njih ono što je pozitivno. Ako oni govore nepravilno, mi ipak treba da ih pustimo da potpuno iznesu svoja mišljenja, a zatim da im strpljivo objasnimo kako stoje stvari.

Na istom mjestu

One koji su učinili greške u radu, izuzev nepopravljivih elemenata, komunist ne treba da napusti, nego treba da ih ubijedi da shvate i odlučno isprave svoje greške, da se odreknu starog puta i da pođu novim.

„Mjesto KP Kine u nacionalnom ratu” (oktobar 1938), Izabrana djela II

Prema zaostalim ljudima komunist ne treba da se odnosi sa prezirom ili omalovažavanjem, nego treba da se zbližava i ujedinjuje sa njima, da ih ubjeđuje i da ih hrabri da idu naprijed.”

Na istom mjestu