Citati predsjednika Mao Cedunga 30 – Omladina

Svijet je vaš, ali on je i naš, ali, na kraju krajeva, on je vaš. Vi, omladina, puni ste bodrosti i energije, nalazite se u procvatu, vi ste kao sunce u 8-9 časova ujutru. Na vas se polaže nada.

Svijet pripada vama. Budućnost Kine pripada vama.

Govor na susretu sa kineskim studentima i stažistima u Moskvi (17. novembar 1957)

Treba da sva omladina shvati da je naša zemlja sada još veoma siromašna, da je nemoguće za kratki rok korjenito promijeniti takvo stanje i da samo ujedinjenim naporima i sopstvenim rukama omladina i čitav narod mogu za nekoliko decenija stvoriti bogatu i moćnu zemlju. Uspostavljanje socijalističkog poretka otvorilo nam je put ka idealnom društvu. Ali, da bi to postalo stvarnost, neophodno je da neumorno radimo.

„O pravilnom rješavanju protivrječnosti unutar naroda” (27. februar 1957)

Zbog nedovoljnog političkog iskustva i iskustva u društvenom životu, mnogi mladi ljudi nisu u stanju da vide kontrast između stare i nove Kine, nije im lako da duboko shvate koliko je teška i naporna bila borba, kojom je naš narod uspio da se oslobodi jarma imperijalizma i kuomintanške reakcije, i koliko je dugotrajnog i upornog rada potrebno za izgradnju prekrasnog socijalističkog društva. Zato je potrbeno stalno obnavljati u masama živo i solidno političko vaspitanje, stalno im govoriti istinu o teškoćama koje nastaju i zajedno sa njima pronalaziti puteve za savlađivanje ovih teškoća.

Na istom mjestu

Omladina je najaktivnija i najvitalnija snaga čitavog društva. Ona najradije uči i kod nje najmanje ima konzervativizma, što se osobito zapaža u epohi socijalizma. Nadamo se da će partijske organizacije svih područja, zajedno sa organizacijama Saveza omladine, brižljivo izučiti pitanje kako da se naročito aktivizira snaga omladine i da se neće odnositi prema omladini kao prema drugima, negirajući njene osobenosti. Naravno, omladina treba da uči od starijih i da nastoji na tome da raznovrsne korisne akcije preduzima uz saglasnost starijih.

Napomena uz članak „Omladinska udarna brigada poljoprivredne proizvodne zadruge br. 9, opštine Sinpin, sreza Džunšan” (1955), Socijalistički uspon na kineskom selu

Šta treba da služi kao kriterijum da se odredi da li je neki mladi čovjek revolucionar? Kako to odrediti? Postoji samo jedan kriterijum: treba vidjeti da li taj mladi čovjek želi da se sliva sa širokim masama radnika i seljaka i da li se stvarno sliva sa njima. Onaj koji želi da se sliva sa radnicima i seljacima i koji to ostvaruje na djelu — jeste revolucionar; u protivnom slučaju, on nije revolucionar ili je kontrarevolucionar. Onaj koji se danas sliva sa masama radnika i seljaka, on je danas revolucionar. Ali, ako se on ne bude sutra slivao sa njima ili, što je još gore, ako bude ugnjetavao obični narod, on neće biti revolucionar ili će biti kontrarevolucionar.

„Pravac razvitka omladinskog pokreta” (4. maj 1939), Izabrana djela II

Dok se intelektualci ne sliju sa revolucionarnom borbom masa, dok ne budu odlučni da služe interesima masa i da se slivaju sa masama, oni su često skloni subjektivizmu i individualizmu, njihove ideje često su bez sadržaja, oni su često kolebljivi u svojim dejstvima. Zato, iako široke mase revolucionarnih intelektualaca Kine igraju pionirsku ulogu i služe kao most, ipak neče svi oni ostati revolucionari do kraja. U kritičnim momentima revolucije, jedan dio njih napušta njene redove i drži se pasivno, a mali broj njih čak postaju neprijatelji revolucije. Ovi nedostaci intelektualaca mogu se savladati samo u toku dugotrajne borbe masa.

„Kineska revolucija i KP Kine” (decembar 1939), Izabrana djela II

Pored toga što i ubuduće treba da koordinira svoj rad sa centralnim zadatkom Partije, Savez omladine takođe treba da se bavi samostalnim radom u skladu sa osobenosti omladine. Nova Kina treba da misli o omladini, da se brine o odgoju mladog pokoljenja. Omladina treba da uči i da radi; ali se ona nalazi u periodu fizičkog razvitka i zato treba pokloniti pažnju kako njenom radu i učenju tako i njenoj razonodi, sportskoj aktivnosti i odmoru.

Uputstvo dato za vrijeme susreta sa članovima predsjedništva Drugog svekineskog kongresa Saveza omladine (30. jun 1953)