Citati predsjednika Mao Cedunga 31 – Žene

Muškarac u Kini obično se nalazi pod tri sistema vlasti (imaju se u vidu politička, rodovska i vjerska vlast, prim. red.)… Što se tiče žene, ona se, pored toga, nalazi i pod dominacijom muškarca (muževljeva vlast). Ove četiri vrste vlasti — politička, rodovska, vjerska i muževljeva — predstavljaju cjelokupnu feudalno-patrijarhalnu ideologiju i poredak i jesu četiri najteža okova na kineski narod, a osobito na seljaštvo. Maloprije je rečeno kako seljaci svrgavaju na selu političku vlast veleposjednika. Politička vlast veleposjednika je kičma svih pomenutih vrsta vlasti. Svrgavanjem političke vlasti veleposjednika, počinju da se ljuljaju i rodovska vlast, i vjerska vlast, i muževljeva vlast… Što se tiče muževljeve vlasti, ona je u porodica siromašnih seljaka oduvijek bila slabija, pošto žene u takvim porodicama, iz ekonomske nužde, uzimaju veće učešće u radu nego žene imućnih klasa; zato one češće dobijaju pravo govora, čak i pravo odlučivanja o porodičnim poslovima. Posljednjih godina, uporedo sa sve većim razaranjem seoske privrede, potkopana je i sama osnova potčinjavanja žene muškarcu. U posljednje vrijeme, uporedo sa pojavom seljačkog pokreta, žene su u mnogim mjestima stvorile saveze seljanki; došlo je vrijeme da one podignu glavu, pa se muževljeva vlast iz dana u dan sve više ljulja. Jednom rječju, uporedo sa sve većom vlašću seljaka, ljulja se cjelokupna feudalno-patrijarhalna ideologija i poredak.

„Izvještaj o ispitivanju seljačkog pokreta u provinciji Hunan” (mart 1927), Izabrana djela I

Ujedinjujte se, uzimajte učešće u proizvodnji i političkoj aktivnosti, da bi se poboljšao ekonomski i politički položaj žena.

Napis za časopis Žena Nove Kine (20. jul 1949)

Štititi interese omladine,žena i djece, pružati pomoć omladini koja nema mogućnosti da se školuje, organizovati omladinu i žene da ravnopravno sa drugima uzimaju učešće u raznim aktivnostima, korisnim za Rat otpora japanskim agresorima i za društveni progres, obezbijediti slobodu braka i ravnopravnost između muškarca i žene, omogućiti omladini i djeci da stiču korisna znanja…

„O koalicionoj vladi” (24. april 1945), Izabrana djela III

Naš najosnovniji zadatak u oblasti poljoprivredne proizvodnje je organizovano i racionalno korišćenje radne snage i podsticanje žena da uzimaju učešće u proizvodnji.

„Naša ekonomska politika” (23. januar 1934), Izabrana djela I

Za izgradnju velikog socijalističkog društva, ogromni značaj ima mobilizacija širokih masa žena za učešće u proizvodnoj djelatnosti. U proizvodnji je neophodno ostvariti princip jednake plate za jednak rad muškarca i žene. Istinska ravnopravnost između muškarca i žene može se ostvariti samo u procesu socijalističkog preobražaja čitavog društva.

„Napomena uz članak „Žene su stupile na radni front” (1955), Socijalistički uspon na kineskom selu

Poslije kooperacije, u mnogim zadrugama se osjeća nedostatak radne snage i nastala je potreba mobilizacije širokih masa žena, koje ne uzimaju učešće u poljskim radovima, da pođu na radni front… Kineske žene su velika rezerva radne snage. Treba koristiti ovu rezervu u borbi za izgradnju velike socijalističke zemlje.

Napomena uz članak „Uvlačenje žena u proizvodnju riješilo je problem nedostatka radne snage” (1955), Socijalistički uspon na kineskom selu

Treba da sva ženska radna snaga pođe na radni front na bazi principa jednake plate za jedank rad. Ovo treba ostvariti u što kraćem roku.

Napomena uz članak „Plan Sintajskog odjeljenja Demokratske federacije žena o radu među ženama u toku pokreta za kooperaciju poljoprivrede” (1955), Socijalistički uspon na kineskom selu