Citati predsjednika Mao Cedunga 9 – Narodna armija

Bez narodne armije narod ništa ne bi imao.

„O koalicionoj vladi“ (24. april 1945), Izabrana djela III

 

Ova armija je snažna zato što svi njeni pripadnici posjeduju svjesnu disciplinu; oni su se ujedinili i bore se ne za sebične interese malog broja ljudi ili neke uske grupe, nego za interese širokih narodnih masa, za interese čitave nacije. Jedini cilj ove armije je da čvrsto stoji na strani kineskog naroda i da mu služi svim srcem i svom dušom.

Na istom mjestu

 

Kineska Crvena armija je naoružana organizacija koja izvršava političke zadatke revolucije. Osobito sada, Crvena armija nikako ne može da se ograniči samo na vojna dejstva. Pored vojnih dejstava za uništenje neprijateljskih oružanih snaga, ona treba da uzme na sebe i takve važne zadatke kao što su: da vodi propagandu među masama, da organizuje i naoružava mase, da pomaže masama u stvaranju revolucionarne vlasti kao i u stvaranju organizacija Komunističke partije. Crvena armija ne ratuje samo da bi ratovala, nego radi propagande među masama, organizovanja i naoružavanja masa i pomaganja masama u stvaranju revolucionarne vlasti. Bez ovih ciljeva, ne bi imalo smisla ni ratovanje ni postojanje Crvene armije.

„O ispravljanju pogrešnih gledišta u Partiji“ (Decembar 1929), Izabrana djela I

 

Narodnooslobodilačka armija uvijek je borbeni odred. I poslije pobjede u čitavoj zemlji, u toku istorijskog perioda koji će trajati sve dok u zemlji ne budu uništene klase i dok u svijetu bude postojao imperijalistički sistem, naša armija će ostati borbeni odred. U vezi sa ovim ne treba da bude bilo kakvih pogrešnih shvatanja i kolebanja.

„Referat na Drugom plenumu CK KP Kine sedmog saziva“ (5. mart 1949), Izabrana djela IV

 

Mi imamo armiju za rat i armiju za rad. Kao armiju za rat imamo Osmu armiju i Novi četvrti korpus; ali i ona treba da se koristi u dvije svrhe: da ratuje i da se bavi proizvodnjom. Pošto imamo takve dvije armije i pošto je naša armija za rat sposobna i da ratuje i da se bavi proizvodnjom, a uz to i da radi među masama, mi možemo savladati teškoće i razbiti japanski imperijalizam.

Organizujte se!“ (29. novembar 1943), Izabrana djela III

 

Naša nacionalna odbrana biće učvršćena, i neće biti dozvoljeno imperijalistima, ma ko oni bili, da ponovo izvrše invaziju na našu teritoriju. Naše narodne oružane snage treba očuvati i razvijati na bazi herojske i prekaljene Narodnooslobodilačke armije. Mi ćemo imati ne samo moćnu kopnenu armiju nego i moćno ratno vazduhoplovstvo i moćnu ratnu mornaricu.

Uvodna riječ na plenarnom zasijedanju Narodnog političkog konsultativnog savjeta Kine prvog saziva (21. septembar 1949)

 

Naš je princip da Partija komanduje pušci, a nikako nije dopustivo da puška komanduje Partiji.

„Rat i pitanja strategije“ (6. novembar 1938), Izabrana djela II

 

Starešine i borci čitave naše armije treba da u svakom momentu imaju na umu da smo mi velika Narodnooslobodilačka armija, armija kojom rukovodi velika Komunistička partija Kine. Ukoliko se budemo stalno držali uputstava Partije, mi ćemo sigurno održati pobjedu.

 „Deklaracija Kineske narodnooslobodilačke armije“(oktobar 1947), Izabrana djela IV