Budalasti starac koji je pomerao planine – Mao Cedung

Imali smo vrlo uspešan kongres. Postigli smo tri stvari. Prvo, odlučili smo koja će biti linija naše partije, koja je da hrabro mobilizujemo mase i proširimo narodne oružane snage tako da one, pod vođstvom naše Partije, pobede japanske agresore, oslobode sav narod i stvore Novu demokratsku Kinu. Drugo, prilagodili smo novi Ustav Partije. Treće, izabrali smo vodeće telo Partije – Centralni komitet. Prema tome naš je zadatak da vodimo celokupno članstvo Partije u sprovođenje partijske linije. Naš kongres je bio kongres pobede i kongres jedinstva. Delegati su dali odlične komentare na ove tri osnove. Mnogi drugovi su se prihvatili samokritike; sa jedinstvom kao ciljem jedinstvo je postignuto kroz samokritiku. Ovaj kongres je model jedinstva, samokritike i unutarpartijske demokratije.

Kada kongres bude zatvoren, mnogi drugovi će nas napustiti da bi se vratili na svoje pozicije na raznim frontovima rata. Drugovi, gde god budete išli, treba da propagirate liniju ovog kongresa i, kroz članove naše partije, da je objasnite širokim masama.

Naš cilj u propagiranju linije kongresa je da izgradimo uverenost čitave Partije i čitavog naroda u krajnju pobedu revolucije. Moramo najpre podići političku svest avangarde tako da, odlučni i spremni na žrtvovanje, oni budu sposobni da prevale sve teškoće na putu do pobede. Ali ovo nije dovoljno; moramo takođe probuditi političku svest čitavog naroda da bi se on voljno i rado borio sa nama do pobede. Moramo u narodu zapaliti plamen uverenja da Kina pripada ne reakcionarima već kineskom narodu. Postoji stara kineska bajka zvana „Budalasti starac koji je pomerao planine“. Ona govori o starcu koji je živeo u severnoj Kini pre mnogo, mnogo godina, i bio je poznat kao Budalasti starac severne planine. Njegova kuća je bila okrenuta ka jugu i od kuće su se mogli videti dva velika vrha, Taihang i Vangvu, koji su blokirali pogled na pejzaž. On je pozvao svoje sinove, i sa motikama u rukama počeli su da kopaju kroz ove planine sa velikom rešenošću. Još jedan starac, poznat kao Mudri starac, video ih je i rekao sa podsmehom: „Kako glupo od vas što to radite! Nemoguće je za vas nekoliko da prokopate ove dve ogromne planine.“ Budalasti starac odgovori: „Kad ja budem umro, moji sinovi će nastaviti; kad oni budu umrli nastaviće moji unuci, a onda njihovi sinovi i njihovi unuci, i tako do beskraja. Koliko god da su visoke, planine ne mogu porasti više, i onoliko koliko iskopamo toliko će se one spustiti. Zašto ne bi mogli da ih prokopamo?“ Nakon što je promenio pogrešan pogled Mudrog starca, nastavio je da kopa sa istom rešenošću. Bog je bio dirnut ovim činom, i poslao je dva anđela koja su odnele planine na svojim leđima. Danas, dve velike planine leže kao mrtav teret na kineskom narodu. Jedna je imperijalizam, druga je feudalizam. Komunistička partija Kine je odavno rešila da ih prokopa. Moramo biti istrajni i raditi neprestano, i mi takođe ćemo dirnuti srce Boga. Naš Bog je ništa drugo do mase kineskog naroda. Ako one ustanu i kopaju zajedno sa nama, zašto ove dve planine ne mogu biti pomerene?

Juče sam, u razgovoru sa dva Amerikanca koji su se vraćali u Sjedinjene Države, rekao da vlada S.A.D. radi protiv nas i da to neće biti dozvoljeno. Mi se protivimo politici vlade S.A.D. koja podržava Čang Kaj Šeka protiv komunista. Ali pre toga moramo napraviti razliku, najpre, između naroda Sjedinjenih Država i njihove vlade, a drugo, unutar te vlade između onih koji donose odluke i njihovih podređenih. Rekao sam ovim Amerikancima: „Recite čelnicima vaše vlade da mi zabranjujemo vama Amerikancima da ulazite u Oslobođena područja jer vaša politika je da podržite Čang Kaj Šeka protiv komunista, što mi ne možemo prihvatiti. Nećemo vam dozvoliti da zabadate nos svuda. Od kad se Patrik Dž. Harli (1) javno oglasio protiv kooperacije sa Komunističkom partijom Kine, zašto još uvek želite da dolazite i razgledate po našim Oslobođenim područjima?“

Politika vlade S.A.D. u podržavanju Čang Kaj Šeka protiv komunista pokazuje bezobrazluk američkih reakcionara. Ali sva spetkarenja reakcionara, bilo kineskih ili stranih, da spreče narod Kine da ostvari pobedu, osuđena su na propast. Demokratske sile su glavna struja u svetu danas, dok je reakcija samo kontra-struja. Reakcionarna kontra-struja pokušava da nadvlada glavnu struju nacionalnog oslobođenja i narodne demokratije, ali ona nikada ne može postati glavna struja. Danas još uvek postoje tri osnovne protivrečnosti starog sveta, na šta je Staljin odavno ukazao: najpre, protivrečnost između proleterijata i buržoazije u imperijalističkim zemljama; zatim, protivrečnosti između raznih imperijalističkih sila; i treće, protivrečnost između kolonijalnih i polukolonijalnih zemalja i zemalja imperijalističke metropole. (2) Ne samo da ove tri protivrečnosti nastavljaju da postoje, već postaju sve više akutne i rasprostranjene. Zbog njihovog opstanka i rasta, vreme će doći kada će reakcionarna anti-Sovjetska, anti-komunistička i anti-demokratska protiv-struja, koja danas još postoji, biti uklonjena i zbrisana.

U ovom trenutku dva kongresa bivaju održavana u Kini, Šesti nacionalni kongres Kuomintanga i Sedmi nacionalni kongres Komunističke partije. Oni imaju potpuno različite ciljeve: cilj jednog je da likvidira Komunističku partiju i sve druge demokratske snage u Kini i time gurne Kinu u mrak; cilj druge je da zbaci japanski imperijalizam i sve njegove lakeje, kineske feudalne snage, i izgradi Novu demokratsku Kinu i time izvede Kinu na svetlo. Ove dve linije su u sukobu jedna sa drugom. Mi čvrsto verujemo da će, vođen Komunističkom partijom Kine i vođen linijom Sedmog kongresa, kineski narod ostvariti potpunu pobedu, dok će kontrarevolucionarna linija Kuomintanga neizbežno pasti.

11. jun, 1945.

(Ovo je završni govor druga Mao Cedunga na Sedmom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine)

Primedbe

  1. Patrik Dž. Harli, reakcionarni političar Republikanske partije, postavljen za ambasadora S.A.D. u Kini blizu kraja 1944. U novembru 1945. bio je primoran na ostavku zbog svoje podrške Čang Kaj Šeka i njegove anti-komunističke politike što je proizvelo čvrstu opoziciju u kineskom narodu. Harlijeva otvorena deklaracija protiv kooperacije sa Komunističkom partijom Kine objavljena je 2. Aprila 1945. na pres konferenciji Državnog sekretarijata u Vašingtonu.
  2. Videti J. V. Staljin „Osnove lenjinizma“