Demokratski pokret u armiji – Mao Cedung

Smjer našeg političkog rada unutar vojnih jedinica je da u potpunosti probudimo mase vojnika, komandante i sve radno osoblje kako bi se postigla, kroz demokratski pokret pod centralizovanim rukovodstvom, tri glavna cilja, poimenično, visok stepen političkog jedinstva, novi, poboljšani uslovi života, i viši nivo vojne tehnike i taktike. Tri provjere i Tri poboljšanja1, koji se sada entuzijastično sprovode u našim vojnim jedinicama, imaju za cilj da postignu prva dva od tih ciljeva, kroz metode političke i ekonomske demokratije.

Što se tiče ekonomske demokratije, predstavnicima koje vojnici izaberu mora biti osigurano pravo da pomognu (ali ne i da zaobiđu) rukovodstvu čete u upravljanju zalihama i obrocima.

Što se tiče vojne demokratije, u periodima treninga mora postojati uzajamno obučavanje između oficira i vojnika i među samim vojnicima. U periodima borbe, četa na prednjoj strani mora držati velike i male sastanke različitih vrsta. Po uputstvima rukovodstva čete, treba podstaći mase vojnika kako bi razgovarale o tome kako da napadnu i zauzmu neprijateljske položaje i kako da ispune druge borbene zadatke. Kada borbe traju nekoliko dana,treba da se održi više takvih sastanaka. Ova vrsta vojne demokratije se s velikim uspjehom upražnjavala u borbi za Panlung2 u sjevernom Šensiju i u bici kod Šiđadžuonga3 I u Šansi-Čahar-Hopei području. Dokazano je da ta praksa može samo biti dobra i da ne može prouzrokovati štetu.

Mase vojnika treba da imaju pravo da razotkriju greške i nedjela loših elemenata među kadrovima. Trebamo biti sigurni da će vojnici njegovati sve dobre i relativno dobre kadrove. Osim toga, vojnici treba da imaju pravo, kada je to potrebno, da nominuju one kojima vjeruju iz vlastitih redova za niže kadrovske pozicije, koje bi onda imenovali oni sa višeg nivoa. Kada postoji akutni nedostatak kadrova na nižem nivou, ova vrsta nominacija je vrlo korisna. To, međutim, ne treba da bude pravilo, već da se radi samo kada je potrebno.

 

Dana 30.01.1948. godine

[Ovu internu partijsku direktivu je napisao drug Mao Cedung za Revolucionarnu vojnu komisiju Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.]


1 “Tri provjere” i “Tri poboljšanja” predstavljaju važan pokret za konsolidaciju partije i za ideološko obrazovanje u armiji koju je sprovela naša partija u vezi sa zemljišnom reformom tokom narodnooslobodilačkog rata. U lokalitetima, “Tri provjere” znače provjeru klasnog porijekla, ideologije i stila rada; u oružanim jedinicama, provjere su bile o klasnom porijeklu, obavljanju dužnosti i volji da se bore. “Tri poboljšanja” znače organizacionu konsolidaciju, ideološko obrazovanje i ispravljanje stila rada.

2 Panlung, sjeveroistočno od Janana, je grad u kojem je sjeverozapadna Narodnooslobodilačka armija okružila i zbrisala preko 6.700 Kuomintangovih trupa pod komandom Hu Zongnana u maju 1947. godine.

3 Šiđadžuong su oslobodile jedinice Narodnooslobodilačke armije u Šansi-Čahar-Hopei graničnom regionu 12. novembra 1947. godine. Neprijateljski garnizon sa više od 24.000 ljudi je tu potpuno uništen. To je bio prvi važan grad koji je oslobodila Narodnooslobodilačka vojska u sjevernoj Kini.